Tư vấn chiến lược nội dung bao gồm những công việc tư vấn cho khách hàng về bài viết, về hình ảnh, thiết kế và những định hướng chiến lược marketing.

Việc tư vấn chiến lược nội dung sẽ giúp cho doanh nghiệp :

  • Có định hướng rõ ràng trong quá trình kinh doanh : lộ trình cụ thể, chi phí dự kiến, phân phối…
  • Tránh được những rủi ro
  • Tối ưu hóa chi phí
  • Tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu
  • Đem lại hiệu quả kinh doanh
error: Content is protected !!